BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2016 KASIM AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI. 

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu değişiklik yönetmeliği ile 25/03/2011 tarihli 27885 sayılı Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Yönetmelik hükümleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gerçekleşen değişiklikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;


*
28848 sayılı SEA yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bitki Koruma Ürünlerine ilişkin hususlarda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

* 25/03/2011 tarihli 27885 sayılı Yönetmeliğin EK-1’i yürürlükten kaldırılmış ve EK-2 ile EK-5 şeklinde değiştirilmiştir.


*
Bitki koruma ürünleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmadıkları, ambalajlanmadıkları ve etiketlenmedikleri sürece piyasaya arz edilemez.


*
Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bakanlıktan ruhsat almış bitki koruma ürünlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış etiket örnekleri ve bu etiket örneklerinin oluşturulmasında kullanılan bilgi ve belgeler en geç 31/12/2016 tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu etiketler her türlü sorumluluk firmasına ait olmak şartıyla Bakanlıkça onay işlemleri tamamlanıncaya kadar piyasaya arz edilecek bitki koruma ürünü ambalajlarında kullanılabilir. Bu etiketlerin onay işlemleri 31/12/2017 tarihine kadar Bakanlıkça tamamlanır.


*
Firma stoklarında bulunan eski etiket ve ambalajların firmalarca en son kullanım tarihi 31/12/2016’dır. Bu tarihten itibaren EK-2’de yer alan Bitki Koruma Ürünü Etiket Örneği ’ne uygun etiketlerin kullanılması zorunludur.


*
Bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş etiket ile piyasaya arz edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin, 30/7/2018 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden etiketlenmesi ve ambalajlanması gerekmez.

 

 İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

ECHA, BİYOSİDAL ÜRÜNLER KOMİTESİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN 17 YENİ KARARI AÇIKLADI.

Avrupa Biyosidal Ürünler Komitesi (BPC), dezenfektan ve koruyucu grubunda olan Biyosidal Ürünler için altı aktif maddeyi onaylamıştır.

 

Kabul edilen kararlara göre ürün tipleri için onaylanan aktif maddeler ve ürün tipleri bilgileri aşağıdaki gibidir;

 

Komite, Ürün tipi 2, 3 ve 4 için Tetra-asetiletilendiamin (TAED) ve Sodyum perkarbonat’ tan elde edilen Perasetik asit;

 

Ürün tipi 1, 2, 3, 4 ve 5 için Sodyum hipoklorit’ ten elde edilen aktif klor;

 

Ürün tipi 2, 3, 4 ve 5 için Kalsiyum hipoklorit’ ten elde edilen aktif klor;

 

Ürün tipi 2 ve 5 için Klordan elde edilen aktif klor;

 

Ürün tipi 11 için MIT ve Ürün tipi 8 için OIT maddelerinin Biyosidal Aktif Madde olarak kullanılmasını onaylamıştır.

 

İlgili ECHA haberi için tıklayınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ