CRAD BLOG

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

Deterjanlar Ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 27 Ocak 2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yayımlanan bu tebliğ ile 31 Ekim 2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğin;
a)    5 inci maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları, 19 uncu maddesinin birinci fıkrası, Ek-9’u, Ek-10’u ve Ek-11’inin dördüncü paragrafının 1 inci maddesi bu Tebliğin yayımı tarihinde, 
b)    Diğer hükümleri ise bu Tebliğin yayımı tarihinden altı ay sonra,
yürürlükten kaldırılmıştır.


Bu doğrultuda 27 Ocak 2018 itibariyle Deterjan Bildirimi zorunluluğu kaldırılmıştır. Etiketleme ile ürün bilgi ve teknik dosyası zorunlulukları da dahil olmak üzere diğer gereklilikler 6 ay süre ile devam edecektir.


27 Ocak 2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmeliğin 17.nci maddesinin ikinci fıkrası ile Ek-6A’sı yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecektir.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ