CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜN YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Biyosidal ürün; Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeler ve müstahzarlar.


Biyosidal Ürünler Yönetmeliği; 31 Aralık 2009 tarihli, 27449 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı; biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 • Yönetmelik Değişikliği: 21 Aralık 2011 tarihli, 28149 sayılı Resmi Gazete
 • Yönetmelik Değişikliği: 12 Mart 2014 tarihli, 28939 sayılı Resmi Gazete


Ürün içeriğimizde biyosidal aktif maddemiz var, Türkiye’de piyasaya arz etmek istiyoruz? Yapılması gerekenler nelerdir?

Eğer ürününüzü biyosidal ürün olduğunu belirten bir iddia ile yurt içi piyasaya sunmak istiyorsanız, 31 Aralık 2009 tarihli, 27449 sayılı (4. Mükerrer) Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve 12 Mart 2014 tarihli, 28939 sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında başvurularınızı gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 

Güncel yönetmelik kapsamında biyosidal ürünün ruhsat başvurusu yapılmalıdır.

Biyosidal bir ürünü ruhsatlandırma aşaması kısaca şu şekilde özetlenebilir:

 • Ürüne ait ön başvurunun T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM)’ne yapılması,
 • Ön başvurusu onaylanan ürünlerin HSGM tarafından belirlenen analizlerinin müdürlük tarafından yetki verilen laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi,
 • Analizi uygun bulunan ürünlerin ruhsat başvuru dosyasının hazırlanıp HSGM’ne sunulması,
 • HSGM tarafından değerlendirilen ruhsat dosyasının uygun bulunması halinde biyosidal ürüne ait ruhsatın alınması,


Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamındaki Hizmetlerimiz Nelerdir?

 • Envanter/Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin derlenmesi,
 • Yönetmeliğe uygun Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS/MSDS) hazırlanması,
 • Başvuru, analiz, dosya değerlendirme süreçlerinin takibi,
 • Resmi otoriteler ile iletişim,
 • Genel Danışmanlık,
 • Kurum içi eğitimler,
 • A.B. ve ulusal pazarda izin verilen kullanım alanlarına dair yönlendirmeler.
   
BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ