CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİ VE YETKİ VERİLEN LABORATUVARLAR HAKKINDA TALİMAT GÜNCELLENMİŞTİR!

Biyosidal ürünlerin ruhsata esas analizleri 28.01.2019 tarihli E.519 sayılı Makam Oluru ile yayımlanan "Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat’a” göre yaptırılmakta iken güncel bilimsel veriler ışığında güncellenerek 29.01.2021 tarih ve E-19020089-105.99-4 sayılı Makam Oluru ile yeniden yayınlanmıştır.

Bu talimatın yayımlanmasından önce başlatılan analizlerin 28.01.2019 tarihli E.519 "Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimata göre gerçekleştirilmesi, 29.01.2021 tarihinden sonra yeni yapılacak analizlerin bu talimata göre yapılması gerekmektedir.

Güncellenen talimata göre bazı değişiklik ve düzenlemeler şu şekilde özetlenebilir:

1.    İnsan cildi ile temas eden ÜT 1 ve 19 ürünlere ilişkin iş ve işlemler kapsam dışı bırakılarak ÜT 1 için daha önce belirlenmiş olan zorunlu organizma tablosu kaldırılmıştır. Bu ürün grupları ile ilgili kriterlerin, süreci değerlendiren TİTCK tarafından belirlenmesi beklenmektedir.

2.    Koruyucu grubu ürünlerin (ÜT 6-7-8-9-10-11-12-13) etkinlik testleri için Kılavuz Doküman (BPR): Cilt II Bölüm B+C 3.0 Sürüm Nisan 2018 (AKA) kapsamında standart metotlar listesi ve referans olarak ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgili analizler, referans yayının en güncel versiyonunda belirtilen yöntemlere uygun olanlarıyla ve/veya Bakanlığa sunulmak üzere üreticiden temin edilen etkinlik ve ön başvuru dosyasında yer alan metotlar ile çalışılması gerekliliği belirtilmiştir.

3.    Bozunma önleyici ürünler (ÜT 21) için test organizmaları ve test yöntemleri detaylandırılmıştır. İlgili ürünlerin, talimatın Ek-19’unda yer alan organizmalardan bir veya birkaçına karşı etkin olması gerektiği belirtilmiştir.

4.    İşlenmiş eşya analizleri gerekliliği talimata eklenmiştir. Buna göre, eşyanın yapısına uygun olarak, ulusal/uluslararası kabul görmüş standartlara göre testlerin gerçekleştirilerek, etkinlik değerine göre etkinlik beyanı ile etiketlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

5.    Yerinde üretim yapılan ve ambalajlanmadan doğrudan kullanılan sistemlerde hızlandırılmış stabilite ve uzun süreli stabilite yapılmayacağı ancak, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik etkinlik testleri yaptırılacağı belirtilmiştir.

6.    Aktif madde olarak serbest radikal ve/veya ozonun beyan edildiği durumlarda etkinlik analizleri ile ilgili kriterler detaylandırılmıştır.

7.    Aktif madde içermeyen biyosidal ürünler tanımı talimata eklenerek, analizleri ile ilgili kriterler detaylandırılmıştır.

8.    Ürün tipi 2-3-4-5 için isteğe bağlı olarak tüm kullanım alanlarında iddia edildiği hallerde test edilmek üzere SARS COV 2 organizması talimata dahil edilmiştir.
 

Bakanlık duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat Talimata ulaşmak için tıklayınız.

Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat yayımına ilişkin Makam Oluruna ulaşmak için tıklayınız.

Biyosidal Ürünlerin Analizleri İçin Kurumumuzca Yetki Verilen Laboratuvarlar Listesi ulaşmak için tıklayınız.

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ