Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO) Uyum Hizmetleri

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
30.12.2013 Tarih ve 28867 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete


Özellikle 20. yüzyıl başlarından itibaren tehlikeli maddelerin artan üretimi, kullanımı ve depolanması yüzünden büyük endüstriyel kaza olasılığı ciddi oranlarda artmıştır. Dolayısıyla da tüm halkın, çalışan kesimin ve çevrenin korunması gereği doğmuş, ancak endüstriye ilişkin klasik risk değerlendirme çalışmalarının hızla başlamasında 1976 senesinde İtalya Seveso’da vuku bulan büyük endüstriyel kaza dönüm noktası olmuştur.

82/501/EEC sayılı SEVESO Direktifi ve bunun revize edilmiş hali olan ve yönetim sisteminin geliştirilerek tehlikelerin kontrol altına alınmasını vurgulayan 96 Aralık ayında yayımlanan SEVESO II Direktifi bu anlamda büyük felaketlerin oluşmasına başından engel olma, risklerin yönetimine imkan verme amacıyla yürürlüğe sokulmuştur.

Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Endüstriyel Kazaların Zararlarının Kontrolüne İlişkin Direktif (96/82/EC) ‘ye Türkiye’nin uyum süreci sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 sayılı resmi gazetede Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik- SEVESO II, yayımlanmış bulunmaktadır. İlgili yönetmelik çeşitli güncellemeler ile yeniden düzenlenmiştir: 30.12.2013 tarihi itibari bu kapsamda 28867 (Mükerrer) Sayılı ve 30.12.2013 tarihli Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik yürürlükte yer almaktadır.

Bu yönetmelik ile, tesis dahilinde üretim, depolama ve/veya satış amacıyla tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, doğabilecek kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en düşük seviyeye indirilebilmesi, etkili ve sürekli bir korunmayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken tüm önlemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Bu doğrultuda, yönetmelik kapsamında yer alan ve kıstasları yönetmelikte bulunan kuruluşlar, bulundurdukları tehlikeli maddeleri, maddeye ilişkin sınıflandırmaları ve bu maddelerinin miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili portalı üzerinden bildirmekle ve miktarların değişmesi halinde bildirimlerini güncellemekle yükümlüdürler.

Bildirim sonucu işletmeler, Alt seviyeli Kuruluş, Üst seviyeli Kuruluş ve kapsam dışı olarak belirlenir.
Niteliği belirlenen işletmeler 1 Ocak 2016 tarihine kadar niteliklerine uygun olarak Büyük Kaza Önleme Politikası, Güvenlik Raporu, Dahili ve Harici Acil Durum Planı hazırlamak ve bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.

CRAD olarak SEVESO II ve benzeri Tüzüklerin hazırlanma aşamasında endüstrimize getireceği yükümlülüklerin, uyum için gerekenlerin belirlenmesi ve bunları sağlayacak olan firmalara aynı zamanda rekabetçilik anlamında önemli fırsatlar sunacağı gerçeğinden hareketle, farkındalık bağlamında her türlü desteği ve güncel gelişmelerin takibini görev edinmiş bulunmaktayız.

Bu kapsamında Türk Kimya Endüstrimize, Bildirimler, Mevzuat ’a ilişkin personel eğitimi, Tehlikeli Madde/Ürün Envanteri oluşturulmasına dair destek hizmetleri hakkında uzman tecrübeli ekibimizle desteğe hazır olduğumuzu bildirmekten memnuniyet duyarız.
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ