CRAD BLOG

HÜKÜMLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AŞAĞIDAKİ YÖNETMELİKLER 31 EKİM 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEKTİR.

 3/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deterjanlar Ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ ile birlikte denetimler, artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler hakkındaki tebliğde, daha önceki tebliğdeki usuller ile benzer olarak, imalatçılar, deterjanların veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, tebliğde belirtilen şartlara uygun olmasından sorumlu olacak ve imalatçılar, ürünü piyasaya arz etmeden önce bir defaya mahsus olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirecektir. Uygun şekilde bildirimi yapılmayan deterjanlar, piyasaya arz edilemeyecektir.

Deterjanların ambalajları üzerinde yer alan uyarı cümleleri, yeni tebliğ kapsamında yazılmaya devam edecek ve orijinal ambalajı dışında veya açıkta deterjan satışı yapılamayacaktır. Deterjanlarda kullanılacak fosfat oranı hakkında bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu oran P2O5 cinsinden en fazla yüzde 30, STPP cinsinden en fazla yüzde 52 olmaya devam edecektir.


20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esasları hakkındaki tebliğ ile birlikte denetimler artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Yeni yayımlanan tebliğde, daha önce uygulanan tebliğde yer alan usuller ile benzer olarak kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünü olarak kullanılan müstahzar ve maddeler, Bakanlığa bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemeyecek ve orijinal ambalajı haricinde kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin satışı yapılamayacaktır. Bildirimde bulunmak isteyen bildirim sahipleri bir sefere mahsus olmak üzere, Bildirim Formunu ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket örneklerini ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ürünlere ait güvenlik bilgi formlarını elektronik ortamda (PDF/resim) hazırlayarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunmak zorundadır.

Bu tebliğ ile birlikte, artık tüketiciye sunulan ev kullanımına yönelik temizlik ürünlerinin içeriğinde bulunan nitrik asit oranı yüzde 20’yi geçmeyecektir.

Yeni tebliğ yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Üretim Yeri Uygunluk Raporu sayılacaktır.


4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ ile birlikte denetimler artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Tebliğ, Biyosidal Ürünler yönetmeliği kapsamına giren yüzme havuzu suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan ürünler haricinde kalan, pH ayarlanması, çöktürücü, topaklayıcı, parlatıcı, berraklaştırıcı ve teknolojik gelişmelere göre havuz suyunda yardımcı kimyasal madde amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin üreticilerini kapsamaktadır.

Yeni yayımlanan tebliğde, daha önceki tebliğ ile benzer olarak havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemeyecek, havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin havuz kullanıcıları ve çalışanları için risk oluşturmaması, dezenfeksiyonu engellememesi, filtrasyon öncesi kullanılması, havuzdaki malzemelere zarar vermemesi ve toksik etki göstermemesi koşuluyla kullanımına izin verilecek ve etiketlerde, daha önce yer aldığı gibi uyarı cümlecikleri yazılmaya devam edecektir.

Yeni tebliğ yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Üretim Yeri Uygunluk Raporu sayılacaktır.


15/12/2009 tarihli ve 27433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi Denetimine ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına dair tebliğ ile birlikte denetimler artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Yeni yayımlanan tebliğ, ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin üreticilerini kapsamaktadır. Daha önceki tebliğde olduğu gibi, bu ürünlerin üreticileri, bir sefere mahsus olmak üzere, Bildirim Formunu doldurarak ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket örneklerini ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ürünlere ait güvenlik bilgi formlarını elektronik ortamda (PDF/resim) hazırlayarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunmak zorundadır.

Yeni tebliğ yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Üretim Yeri Uygunluk Raporu sayılacaktır ve belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılamayacaktır.


* Bu Tebliğlerin tamamı, yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. 31/10/2013 tarihi öncesinde Sağlık Bakanlığı ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan iş ve tesis edilen işlemler ve izinler geçerliliğini koruyacaktır.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ