Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği (SEA Yönetmeliği) Uyum Hizmetleri

“Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’’(SEA Yönetmeliği) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 11 Aralık 2013 tarihinde 28848(Mükerrer) sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


Bu Mevzuat ile hedeflenen amaç; AB CLP Yönetmeliği ile uyumlaştırılmasını ve piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı üstün koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasını, etiketlenmesini ve ambalajlanmasını sağlamaktır.

Ayrıca bu yönetmelik, Yurdumuz kimyasal sınıflandırma ve etiketleme kriterlerini AB’nin 1272/2008 EC Sayılı CLP yönetmeliği ile uyumlaştırılması ve Birleşmiş Milletlerin GHS sistemine geçişin ilk adımı olarak da büyük öneme sahiptir.

Kısaca SEA Yönetmeliği olarak adlandırabileceğimiz Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği, madde ve karışımlar için uygulanacak yeni sınıflandırma prensipleri için AB CLP Mevzuatında da olduğu gibi, yükümlülüklerinin yürürlüğe girmesi için geçiş dönemlerine sahiptir.


Bu mevzuat kapsamında, kimyasal üreticileri ve ithalatçılarının yükümlülüklerini kısaca şöyle sıralayabiliriz;
* Türk Sınıflandırma ve Etiketleme envanterine bildirimde bulunmak. Bu bildirim dönemi 1 Haziran 2014 tarihi ile başlamış ve 1 Haziran 2015 tarihinden önce kendi başlarına ya da bir karılşım içinde piyasaya arz edilen maddeler için 1 Haziran 2015 itibariyle sona ermiştir. 
 

1 Haziran 2015 tarihinden sonra kendi başlarına ya da bir karışım içinde piyasaya arz edilen maddelerin, ithalat veya üretim tarihinin ilk gününden itibaren bir ay içinde Sınıflandırma ve Etiketleme envanterine bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.
 

* Yönetmeliğe göre Sınıflandırma & Etiketleme; maddeler için 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren, karışımlar için ise 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.
 

* Piyasaya yukarıdaki tarihlerden önce sürülmüş olan ürünlerin yeniden etiketlenmesine mahal vermemek adına, piyasadaki ürünler için yukarıdaki yükümlülük tarihlerinden itibaren iki yıllık bir geçiş dönemi uygulanmıştır.


Birçok ithalatçımızın, ithal ettikleri kimyasal ürünlere dair bildirim yapma yükümlülüğünde bulundukları bilgileri tedarikçilerinden edinme konusunda dile getirdikleri endişe ilgili yetkili otorite olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca dikkate alınması ile; ithal edilen kimyasallar için yurt dışı firmaların Türkiye’de atayacakları Yasal Temsilcileri vasıtası ile İthalatçılar adına bildirimde bulunması imkanı sağlanmıştır.
 

SEA Yönetmeliği kapsamındaki uyum yükümlülükleriniz için;
* Ürünlerinizin SEA’ya uygun sınıflandırılması,
* Ürünlerinizin SEA’ya uygun etiketlenmesi,
* GBF/ (M)SDS' lerinizin SEA’ya uygun hazırlanması,
* Sınıflandırma & Etiketleme envanterine bildirim yapılması,
* Tedarikçileriniz tarafından atanmış temsilci olarak adınıza bildirimlerin yapılması


Kurulduğu günden günümüze değin Türk Kimya Endüstrisine iç ve dış mevzuat uyumu konusunda destek olmayı görev bilen CRAD Ekibi olarak, SEA Yönetmeliği uyumu için de siz endüstrinin hizmetindedir.

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ