CRAD BLOG

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, 30 Aralık 2013 tarihli 28867 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır ve Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yürütülmektedir.

Yönetmelik ile tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için yapılması gerekenler belirlenmektedir.

İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu kapsamda, tehlikeli maddeler bulunduran veya bulunduracak olan işletmeciler eğer faaliyet halinde ise Yönetmelik yayım tarihinden itibaren; yeni faaliyete geçecek ise faaliyete geçmeden önce bildirimlerini tamamlamak durumundadırlar.

Bildirimlerini gerçekleştiren ve alt seviyeli olarak belirlenen kuruluşların, Büyük Kaza Önleme Politikalarını hazırlayarak bildirim sistemine yüklemeleri ve aynı zamanda aslını bünyelerinde muhafaza etmeleri gerekmektedir. İşletmeciler bu sorumluluklarını, 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

Bildirimlerini gerçekleştiren ve üst seviyeli olarak belirlenen kuruluşların, Güvenlik Raporu ve Dahili Acil Duru Planlarını hazırlayarak ilgili Bakanlıklara göndermekle sorumludurlar. İşletmeciler bu sorumluluklarını, 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

Bu Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla kantitatif metotlarla risk değerlendirmesi yapılır. İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansının yönetmelikte belirlenen seviye ve daha altına indirmekle sorumludur. İşlemeciler bu sorumluluklarını 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

18 Ağustos 2010 tarihli, 27676 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır bu yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmiş olan bildirimler geçerliliğini korumaktadır.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ