KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, kısaltmasını İngilizce karşılığı olan “Material Safety Data Sheet” ‘den almış olup MSDS olarak bilinilmektedir. Ancak güncel yasal düzenlemelerde artık “Material” kelimesi kullanılmamaktadır. Bu sebeple, “Safety Data Sheet” daha doğru bir tanımlama olacaktır. Türkiye’de ise Güvenlik Bilgi Formu olarak tanımlanır ve GBF kısaltması kullanılır.

Güvenlik Bilgi Formları 13 Aralık 2014 tarih 29204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren ‘’ Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (GBF/SDS/MSDS)“ kurallarına uygun hazırlanması ve dağıtılması yasal bir zorunluluktur.

Bu yönetmelikte de belirtildiği üzere Türkiye pazarına sunulacak olan ürünlerin Güvenlik Bilgi Formlarının Türkçe olması yasal bir zorunluluktur.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ