KAYNAKLAR

13 Aralık 2014 Tarihinde Yayımlanan Yeni GBF Yönetmeliği Hükümleri Nelerdir?

13 Aralık 2014 Tarihli ve 29024 Sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte aşağıda yer alan geçici hükümlere dikkat etmemiz gerekmektedir.


Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 11 –  26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ''Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik'' yürürlükten kaldırılmıştır.


Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle güvenlik bilgi formu hazırlama yeterlilik belgesine sahip olan kişiler belgenin geçerlilik süresi sona erene kadar, 11.nci madde ile yürürlükten kaldırılacak olan Yönetmelik hükümlerine göre güvenlik bilgi formu hazırlayabilirler.


GEÇİCİ MADDE 2 –
 Bu Yönetmeliğe göre hazırlanan güvenlik bilgi formlarında 11.nci madde ile yürürlükten kaldırılacak olan Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Güvenlik bilgi formları; maddeler için 1/6/2015 tarihine,  karışımlar için 1/6/2016 tarihine kadar 11.nci madde ile yürürlükten kaldırılacak olan Yönetmeliğe göre hazırlanabilir.


GEÇİCİ MADDE 3 –
Bu Yönetmeliğe göre hazırlanan güvenlik bilgi formlarının, “Zararlılık Tanımlanması” başlığında sınıflandırma ve “Bileşim/İçindekiler Hakkında Bilgi” başlığında bileşim ile ilgili etiket bilgileri; maddeler için 1/6/2015 tarihine, karışımlar için 1/6/2016 tarihine kadar 11.nci madde ile yürürlükten kaldırılacak olan Yönetmeliğe göre de verilir.


*** Bu Yönetmeliğin; 11.nci maddesi 1 Haziran 2016 tarihinde,
Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girmiştir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ