CRAD BLOG

ÖN-MBDF HAKKINDA MEVZUAT GEREKLİLİKLERİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve çoğunluk hükümleri 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren KKDİK yönetmeliği kapsamında ham madde imalatı ya da ithalatı yapan firmaların yılda 1 ton ve üzeri üretimini/ ithalatını yapmış olduğu kimyasal maddeler için kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. 


Altını önemle çizmek isteriz ki KKDİK yönetmeliğinde Ön-MBDF bildirimleri ve Kayıtlar ürün bazında değil, madde bazında gerçekleştirilir. Kimyasal ürünler tek bir maddeden oluşabileceği gibi, birçok maddenin karışımından da oluşabilir. Bu nedenle, özellikle de ithal edilen karışımlar için ‘’XXXX Adlı ürün KKDİK kapsamında kayıt edildi mi?  XXXX ürünün KKDİK Kapsamındaki ön kayıt numarası nedir? gibi sorular, mevzuatta karşılığı olmayan ve mevzuat uyumuna dair gerekli de olmayan sorulardır. Bu nedenle bu tür sorulara yanıt verilemez. 


Doğru soru; XXX adlı kimyasal ürünün içeriğinde yer alan ve KKDİK Kapsamında kayıt yükümlülüğü kapsamında bulunan maddeler Kayıt edildi mi? olmalıdır. 

Bunun yanı sıra; yönetmelik Kayıt anlamında istisnai durumlar dışında yurt içinde yer alan ve Tedarik zincirlerinde ithalat bulunmayan kurumlar için bir kayıt yükümlülüğü getirmemektedir. Bu nedenle; tedariklerini yurt içi bir tedarikçiden, kısa tabiri ile ithalatı kendisi gerçekleştirmeden iç alım yapan firmalara bir kayıt yükümlülüğü getirmez. Bunun bir doğal sonucu olarak, yükümlülüğü olmayan bir konunun denetimi de olamaz. Kısaca; yurt içindeki Tedarik zincirinde yer alan ve yönetmelikte yer alan tanımları ile ithalat ya da imalat anlamında faaliyeti bulunmayan aktörlerin ön MBDF veya kayıt numarası anlamında bir denetimi söz konusu değildir. 

Önemle dikkat edilmesi gereken bir konu da; yönetmelikte yer alan kavramların dikkatli ve ayırd edilerek okunması ve algılanmasıdır. Yönetmelik Kayıt yükümlülüğü anlamında 3 fazdan oluşmaktadır. 

1) Ön-MBDF Bildirim Dönemi: Bu dönem Kayıt döneminde muhtemel kayıt yaptırma adaylarının kendilerini bir kütüğe kayıt etmesinden ibarettir. Amacı kayıt dosyaları için birlikte çalışacakları İletişim zincirinin kurulmasıdır. 
Yönetmeliğe göre: 

  • 31.12.2020 tarihinden önce 1 ton/yıl veya üzerinde bir miktarda ithal ya da imal edilmiş maddelerin ön MBDF bildiriminde bulunması;
  • 31.12.2020 ile 31.12.2023 tarihleri arasında 1 ton/yıl veya üzerinde bir miktarda ithal ya da imal edilmiş maddelerin en geç 31.12.2023 tarihine kadar ön MBDF bildiriminde bulunması gereklidir.

 
2) Kayıt Dönemi: 1.1.2021 ile 31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve ön MBDF gerçekleştirilmiş olan maddelerin Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği veri setinin öncelikle ön MBDF üyeleri arasında seçilen Lider Kayıtçı tarafından oluşturulması ve daha sonra ortak kayıtçıların da Lider Kayıtçının dosyasından faydalanarak ve ilgili veri erişimi bedelleri karşılığı ‘’Erişim Mektubu sayesinde kayıtlarını gerçekleştirdiği dönem. 


3) 1.1.2024 tarihi ile başlayacak olan ‘’Kayıt yoksa Pazar yok’’ ilkesinin yürürlüğe gireceği ve önceden kayıt edilmemiş bir maddenin imal ya da ithal edilemeyeceği ve teorik olarak yerini başka bir yönetmelik almadığı müddetçe sürecek olan dönem. 


Yukarıdaki dönemler dikkatle incelendiğinde Ön-MBDF dönemi; Kimyasal maddelerin kayıt ettirildiği bir dönem değildir. Ön-MBDF sonucunda firmaların bir ön MBDF numarası elde ettiği bir dönemdir. Yönetmelikte Ön-MBDF numarası olmadığı durumlarda maddenin imal ya da ithal edilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Ön-MBDF bir ‘’Niyet belirtme’’ dönemi olup, elde edilen Ön-MBDF numaralarının, bildiren taraf ile Yetkili Otorite arasındaki işlemlerde kullanılacak olmasının dışında tedarik zincirinin içinde bulunan yurt içi aktörler için bir anlamı ve gerekliliği bulunmamaktadır. Yönetmelik ve ilgili rehberler dikkatlice okunur ve yorumlanır ise yönetmelikte bu yöndeki taleplere temel gösterilen maddelerin tümü ‘’Kayıt’’ ifadesini kullanmaktadır. Hiçbir maddede Ön Kayıt ya da Ön-MBDF numaraları şu amaçla gereklidir, şu dokümanda kullanılması zorunludur’’ yönünde bir ifadeye yer verilmediği görülecektir.  

Bu çerçevede yönetmelikte yer alan hükümler ve yönetmelik maddeleri incelendiğinde;

6. Maddenin yürürlüğe girişi 31.12.2023 tür. Yani ‘’ kaydedilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilemez.’’ Sözünün devreye gireceği tarih 31.12.2023'tür.  Bu tarihten önce İthalat ya da piyasaya sürme açısından KKDİK Ek -7 hükümleri dışında bir kısıtlama getirilemez. 

İlgili maddeler ise aşağıda belirtilmiştr. 

Maddelerin Piyasaya Arzı
MADDE 6 – (1) 7 nci, 8 inci ve 21 inci maddelere tabi kendi halinde ya da karışım içindeki ya da eşya içindeki maddeler, bu kısım kapsamındaki ilgili hükümlere göre kayıt edilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilemez.

Tek Temsilci 

MADDE 9 – (1) Türkiye dışında, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi, karşılıklı anlaşmaya vararak Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir. Tek temsilci atanması durumunda, tek temsilci bu Yönetmelik kapsamında ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur.
(2) Tek temsilcinin madde ve maddenin kullanımına ilişkin yeterli bilgisi olması ve 32 nci madde hükümlerine halel getirmeksizin ithal edilen miktarlar ve satış yapılan müşterilerin yanı sıra 27 nci maddede atıfta bulunulan güvenlik bilgi formunun en son güncellemesinin temini hakkındaki güncel bilgileri bulundurması gerekir.
(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca tek temsilci atanması durumunda, Türkiye’de yerleşik olmayan imalatçı aynı tedarik zincirinde bulunan ithalatçıları haberdar eder. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu ithalatçılar alt kullanıcı olarak kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmeliğin; a) 6 ncı ve 40 ila 56 ncı maddeleri 31/12/2023 tarihinde, yürürlüğe girer.


Yukarıda bahis olunanların ışığında bilinmelidir ki; Ön MBDF süreci kapsamında kaydın kapsayacağı tonaj bandı, ve bu tonaj bandında yer alacak ithalatçılar, ve kullanımların belirlenmesi yasal bir gereklilik olmadığı gibi ön MBDF numaraları olarak tabir edilecek numaralar; sadece ön MBDF bildiren kurum ile Yetkili merci arasında kullanımı söz konusu olan bir veri tabanı ispat kodudur. Maddenin ön MBDF bildirimini yapan kurumun dışındaki diğer aktörler için ön MBDF numaralarının sorulmasının yasal bir gerekçesi olmadığı gibi, denetsel anlamda kullanılırlığı da yoktur. Ön MBDF numarasının geçerliliği ve doğruluğunu sorgulayabilecek olan tek kurum ilgili Yetkili otorite olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. 


Tedarikçinizin sizler ile paylaşacağı, KKDİK yönetmeliği kapsamında mevzuata uyum amacı ile Ön-MBDF işlemlerini yapmakta olduklarına dair bilgi, Yurt Dışında bulunan İmalatçılar için ise; KKDİK Madde 9 kapsamında Bir Tek Temsilci atadıklarını ve KKDİK uyumu için aksiyon aldıklarına dair bilgi ile gereği halinde Denetim otoritelerine beyan edebilmeniz için atadıkları Tek Temsilcilerin Kurum ve iletişim detaylarını sizlere iletmesi yönetmelik hükümleri ile uyum ve denetim açısından yeterlidir. 


Yukarıda belirtilen ifadelerin Ön-MBDF dönemi için ve de ilgili imalatçı, tek temsilci veya ithalatçının kayıt dosyasını sunup kayıt işlemini tamamladıkları noktaya kadar geçerli olduğunun altını önemle çizmek isteriz. Zira Kayıt işleminin tamamlanması yeni gerekliliklere ve hükümlere tabi olacağı unutulmamalıdır. 

Saygılarımızla 
CRAD Ekibi

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ