KAYNAKLAR

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/SDS/GBF) Nedir?

MSDS kısaltmasının açıklaması “Material Safety Data Sheet” dir. İlgili kimya otoriteleri artık “Material” kelimesini kullanmamakta ve sadece SDS olarak telafuz etmektedir. Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu (GBF)”dur.

Kimyasal madde / karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerine olan olumsuz etkilerini, fizikokimyasal risklerini açıklayan; bu tehlikelerine karşılık alınması gereken önlemleri de açıklayan 16 ana başlık 48 alt alt başlıktan (30105 KKDİK uyumlu GBF'lerde 49 alt başlık) oluşan formdur.

Türkiye’de 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 sayılı yönetmelik tarafından, içerik ve niteliğine dair özellikleri ve hazırlama koşulları anlatılmıştır.
 

Türkiye’de T.C. 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik tarafından, içerik ve niteliğine dair özellikleri ve hazırlama koşulları anlatılmıştır.


Türkiye’de akredite kuruluş tarafından sertifika sahibi olan kişiler tarafından hazırlanma veya Türkçeye tercüme edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Kimyasal maddelerin/karışımların kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara malzeme Güvenlik Bilgi Formu adı verilir.

GBFlerin (MSDS) işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur.
 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun Amacı Nedir?

Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak, oluşabilecek meslek hastalıklarının ve iş kazalarının engellenmesini sağlamaktır.
 
CRAD, 40 ülkenin resmi dilinde, ülkelerin kendi mevzuat gerekliliklerine uygun olarak GBF (MSDS) hazırlayabilmektedir.


Ayrıca bakınız, GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılım Programının Özellikleri Nelerdir?
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ