CRAD BLOG

REACH YÜRÜTME PROJESİNİN İKİNCİ SONUÇ RAPORU YAYIMLANDI… 4 EYLÜL 2013

ECHA Yürütme Forumu tarafından başlatılan ikinci yürütme projesi alt kullanıcıların REACH ve CLP yükümlülükleri üzerine odaklandı. Toplam 1,181 firma denetlendi ve bunların %67’sinin bu mevzuatların bir ya da daha fazla maddesi ile uyumlu olmadığı görüldü.

ECHA Forum’unun ikinci yürütme projesi (REF-2), alt kullanıcıların- özellikle karışım üreticileri ve formülatörler - REACH ve CLP yönetmeliklerinin temel gerekliliklerine uygunluğunu kontrol üzerine odaklandı. Bu yürütme projesi, bir yandan Üye Ülkeler arasında yürütme yaklaşımlarının uyumlaştırılması için eşit şartlar sağlamayı kolaylaştırdığı gibi, diğer yandan da denetçiler arasında işbirliği oluşumunu teşvik etti. Bu uygulama, 29 Üye Devlet ve EEA (Avrupa Ekonomi Alanı) ülkelerinde gerçekleştirildi.

Projenin operasyon aşaması Mayıs 2011’den Mart 2012’ye kadar gerçekleştirilmiştir. Ulusal yürütme yetkilileri; 1181 kuruluş içinde 6900 kimyasal madde, 4500 karışım ve 4500 güvenlik bilgi formunu (GBF) denetlemiştir. Denetlenen firmaların büyük çoğunluğu küçük veya orta büyüklükte firmalardır. Denetlenen firmaların yarısından fazlası sadece alt kullanıcı olmayıp, REACH kapsamındaki, üretici, ithalatçı, distribütör veya Tek Temsilci rollerinden bir veya birkaçına da sahipti.

Toplam denetlenen şirketlerin %67’sinin bir veya daha fazla REACH veya CLP maddesi ile uyumlu olmadığı görüldü. Uyumsuzluk gösteren konular en yaygın olarak şöyle sıralanabilir: (ön) başvuru ihlali (REACH, %8), bildirim (CLP, %15), muhafaza edilmesi gerekli bilginin bulunmaması (%20) ve yetersiz risk yönetimi tedbirleri (%12).

Firmaların sadece %3’ü Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS/SDS) bulundurma konusunda yetersiz kaldı. Bununla birlikte, denetlenen firmaların %52’sinin Güvenlik Bilgi Formlarında eksiklikler görüldü. Yüksek oranda kusurlu Güvenlik Bilgi Formu oranına rağmen, denetçiler daha önceki denetimlere kıyasla, GBF’lerde kullanılan formatta ve bulundurulması konusunda gelişme olduğunu gözlemlediler. Bulgular ayrıca, çalışanların %93’ünün Güvenlik Bilgi Formları’ndan ilgili bilgilere erişiminin olduğunu göstermiştir. Ancak, uygulamaya bakıldığında gerçek erişim oranının %79’a düştüğü görülmektedir.

Güvenlik Bilgi Formlarının kalitesinin arttırılması gereği ve bildirim ve kayıt yükümlülüklerine uyumunun geliştirilmesi gerektiği bu denetim raporunda da açık olarak belirtilmektedir. Şüphesiz ki yeni kimyasallar mevzuatlarının karmaşıklığı dikkate alındığında, sektörün bir öğrenme aşamasına geçmesi gerektiği görülmekte. Bu nedenle, sektör özellikle GBF’ler hakkında uyumluluğun sağlanabilmesi için be alandaki hassasiyet ve kapasitesini arttırmalı olduğu sonucuna varabiliriz.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ