BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2014 TEMMUZ AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI (GBF/SDS/MSDS) HAKKINDA YÖNETMELİK HALEN BEKLENİYOR !!!
Aralık 2013 tarihinde Türkiye’nin sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliğinin (SEA Yönetmeliği) yayımlanmasını takiben bu yönetmelik çerçevesinde formatı da değişecek olan Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasına ve Dağıtılmasına dair Yönetmelikte beklenen değişiklik 2014 yılının Mart ayında endüstri üyelerinin görüşü alınmak üzere taslak olarak yayımlanmıştı. Nisan ayının ilk haftası itibari ile dolmuş olan taslak hakkında görüş bildirme sonrasında endüstri halen yönetmeliğin yayımlanması beklemektedir.


Yönetmeliğin yayımlanmasındaki kritik önem, hali hazırdaki Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS/MSDS) Yönetmeliğinin mevcut sınıflandırma yönetmeliğine atıfta bulunmuyor oluşudur. Bu durumda da Güvenlik Bilgi Formlarımızın günümüz itibarı ile Avrupa Birliği formatı ile farklı bir formata sahip olması nedeniyle yeni yönetmeliğe dair kısaca CLP/GHS diyebileceğimiz SEA sınıflandırmalarının ve etiketleme bilgilerinin Güvenlik bilgi Formlarının hangi bölümünde ve ne formatta yer alacağı konusundaki belirsizlik oluşturuyor. Bu nedenle hali hazırda endüstri ve ithalatçılar Güvenlik Bilgi Formlarında yeni sınıflandırmalara ve etiket unsurlarına yer vermekten imtina ediyorlar. Zira normalde CLP’ye dair sınıflandırma ve etiketleme bilgileri Avrupa Birliğinde SDS’in 2. bölümünde verilmekte iken, Türkiye’de hali hazırda geçerli yönetmelikte bu bilgiler 15.bölümde aktarılıyor ve de eski 27092 sayılı SAE (Sınıflandırma, Ambalajlama ve Etiketleme) Yönetmeliğinin bildiğimiz turuncu sembolleri ve de bu yönetmeliğin sınıflandırma kriterleri ile yer alıyor. Oysa 28848 sayılı SEA (Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama) Yönetmeliğine göre tanımlanmış olan sınıflandırmanın Güvenlik Bilgi Formunun hangi bölümünde verilebileceğine dair mevzuat açısından yapılan bir yönlendirme bulunmuyor.


Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS/MSDS) Hakkında Yönetmeliğin en yakın sürede çıkması sanayicimiz açısından belirsizliği ortadan kaldıracak hem Avrupa Birliği hem Türkiye için benzer ve eşdeğer bir formata sahip Güvenlik Bilgi Formları oluşturma imkânı sağlayacaktır.


TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE BULUNAN TEHLİKELİ KİMYASALLARIN DENETİMİ İÇİN TASLAK TEBLİĞ YAYIMLANDI…

Bilindiği üzere Avrupa Birliği ülkelerinde Tüketici ürünlerinin içeriğinde bulunan tehlikeli kimyasallar A.B. REACH mevzuatı tarafından kontrol altında tutulmakta. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı RACH mevzuatının Türkiye uyumlaştırması olan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanmasına ilişkin Yönetmeliği (KKDİK) yürürlüğe girene kadar bu alandaki kısıtlamaların A.B. ile eşdeğer yürütülmesi ve ilgili Piyasa Gözetim ve Denetim kuruluşlarınca bir an evvel denetimlere başlanması için Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Taslağı” yayımlanmıştır. Bu Tebliğ hükümleri T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.


İlgili yönetmelik, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğin eklerin de sayılan tehlikeli kimyasal maddelerin sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Yönetmelik eklerinde bahsedilen başlıca tehlikeli kimyasal grupların bazıları şunlardır:


* Azorenklendiriciler Aromatik Aminler
* Fitalatlar
* Alev Geciktiriciler
* Kanserojen Ve Alerjen Boyar Maddeler
* Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH’s)
* Organostanik Bileşenler (DOT)

İLETİŞİM BİLGİLERİ