CLP Mevzuatı (1272/2008 EC) Uyum Hizmeti

1272/2008 EC sayılı CLP Yönetmeliği (Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama), bir AB yönetmeliği olup Avrupa sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliğini Birleşmiş Milletlerin GHS adı verilen Global Uyumlaştırılmış Sistemi’ne uyarlama amacı taşımaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından kimyasalların sınıflandırılmasında global olarak kullanılacak bir uyumlaştırılmış sınıflandırma sisteminin kurulması amacıyla hazırlanan ve kökleri 1992 Rio Birleşmiş Milletler zirvesine kadar uzanan Global Uyumlaştırılmış Sisteme dayalı AB uyumunu içeren CLP Yönetmeliği, 40 yılı aşkın süredir, 30’u aşkın adaptasyon geçiren geçmiş sistemleri geri dönüşümsüz olarak ortadan kaldırmakta, sınıflandırma sistemini, limitlerini ve işaretlerini değiştirmektedir. Ocak 2009’da yürürlüğe giren yönetmelik, 1 Aralık 2010 tarihinden beri uygulanmaktadır.


İlgili yönetmeliğin küresel ticareti kolaylaştırması, kimyasalların uyumlaştırılmış zarar iletişimini sağlaması ve bu sayede kimyasalların kullanımına dair önlemlerin etkinliğini arttırması beklenmektedir. 1907/2006 EC Sayılı, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına Yönelik REACH Yönetmeliği’ni de tamamlayıcı bir misyonla yola çıkmıştır. CLP yönetmeliği aynı zamanda 67/548/ EEC sayılı Tehlikeli Maddeler Direktifi ile 1999/45/EC sayılı Tehlikeli Müstahzarlar Direktifi’nin de yerini almaktadır. Eskiden olduğu gibi, CLP yönetmeliği de, kimyasalların zararlılıklarına göre sınıflandırılmalarını ve buna uygun olarak etiketlenmelerini öngörmektedir. CLP yönetmeliği sınıflandırma kriterlerinin yanı sıra, zararlılık işaretleri (piktogramlar), zararlılık ve önlem ifadelerini de belirlemektedir. CLP yönetmeliği ile birlikte, var olan etiketlerinizin değiştirilmesinin yanı sıra, Sınıflandırma Envanterine Bildirim gibi başka yükümlülükler de getirmektedir.


Yönetmelik, firmaların, madde ve karışımlarını piyasaya arz etmeden önce uygun bir biçimde sınıflandırmalarını, etiketlemelerini ve ambalajlamalarını şart koşmaktadır. Bu uygulama, kimyasalların olası zararlı etkilerini yansıtacak şekilde etiketleyerek işçileri, tüketicileri ve çevreyi koruma gayesi gütmektedir. Sınıflandırma bildirimleri yoluyla, uyumlaştırılmış sınıflandırma listelerinin oluşturulması ve halka açık bir uyumlaştırılmış sınıflandırma & etiketleme envanteri oluşturulmasını hedeflemektedir.


REACH MEVZUATI & CLP MEVZUATI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Her iki mevzuatın da, kimyasal zararlılık iletişimi araçlarına dair hükümleri bulunmaktadır. Sınıflandırma ve Etiketlemeye dair kurallar CLP mevzuatı ile düzenlenmişken, Güvenlik Bilgi Formlarına (SDS) yönelik kurallar REACH mevzuatı tarafından düzenlenmektedir.
Diğer yandan, 30 Kasım 2010 tarihinden önce REACH kapsamında kaydı yapılmış olan bir madde için CLP Mevzuatı kapsamında Sınıflandırma & Etiketleme bildirimi yapılmasına gerek yoktur.


REACH & CLP ARASINDAKİ FARKLAR
REACH Yönetmeliği’nin ana çekirdeğini “kayıt” oluştururken, CLP’nin temelini sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlamadan oluşan üçlü sacayağı meydana getirmektedir.
CLP, REACH mevzuatından farklı olarak yıllık tonajlarından bağımsız olarak tüm maddelere uygulanır.


CLP UYGULAMA TARİHLERİ
CLP Yönetmeliği’nin Sınıflandırma ve Etiketleme ile ilgili kısımları, maddeler için 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren zorunlu olup, bu tarihten önce piyasaya sürülmüş maddeler için 2 yıl süresince geri toplama ve yeniden etiketleme gereği aranmamıştır.


Karışımlar için ise 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren uygulanması zorunlu olup, öncesinde raflarda yer alan ürünler için 1 Haziran 2017, son tarih olarak belirlenmiştir.


CLP mevzuatının Envanter bildirimi gibi diğer yükümlülükleri ise hali hazırda yürürlükte olup 1 Aralık 2010 tarihinden bu yana envantere sınıflandırma bildirimleri yapılmaktadır.


CLP BİLDİRİMİ
1 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, hali hazırda piyasaya arz edilmiş bulunan tüm zararlı (sınıflandırılmış) maddelerin, herhangi bir tonaj alt limiti olmaksızın en geç 3 Ocak 2011 tarihinde sınıflandırma bildirimlerinin yapılmış olması gerekmekteydi. 1 Aralık 2010 tarihinden sonra piyasaya arz edilen maddeler için ise, AB piyasasına arz edilmelerini takiben, en geç bir ay içinde bildirimlerinin yapılması şartı vardır.


Saf haldeki ve karışım içindeki maddelerin sınıflandırma bildirimleri yapılmalıdır. Bununla birlikte, REACH mevzuatı kapsamında olmayan ve karışım içeriği olarak AB'ye ihraç edilen maddeler, yalnızca içinde bulundukları karışımın zararlılık sınıflandırmasına etki edecek derişim düzeyinin üzerinde ise bildirime konu olurlar. Ancak unutulmamalıdır ki; birçok fiziksel zararlılık kriterinde herhangi bir sınıflandırma derişim düzeyi bulunmamaktadır.


CLP BİLDİRİMLERİNİN TEK TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA YAPILMASI
AB’ye kendi halinde veya karışımlar içinde kimyasal madde ihracatı yapan firmalarımızı ilgilendiren ve karışıklığa yol açan önemli bir husus da, yakın zamana kadar AB dışı ülkelerde faaliyet gösteren üreticilere, kendileri veya REACH’teki uygulamada olduğu gibi bir Tek Temsilci aracılığıyla bildirim yapma olanağı tanınmamış olmasıydı.


Ancak Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) 5 Nisan 2012 tarihinde almış olduğu bir kararla, AB’de yerleşik üretici ve ithalatçılar haricindeki gruplar aracılığıyla da sınıflandırma ve etiketleme bildirimlerini kabul edeceğini açıkladı. İşte bu konuya bir açıklık getiren ECHA, bu adımıyla Tek Temsilci firmaların da AB dışı firmaların nam ve hesabına bildirimde bulunabilmelerinin belirli koşullara uyulması ve adına bildirim yapılan AB içi yerleşik ithalatçıların olurunun alınması şartı ile de olsa, önünü açmış bulunuyor.


ECHA, kendileri üretici veya ithalatçı olmamalarına rağmen üçüncü şahıslara da grup bildiriminde bulunma koşulunu, atanmış olan Tek Temsilcinin adına bildirimde bulunan ithalatçıların, bu bildirime rıza gösterdiklerinin ve halen yasal yükümlülüğün kendilerine ait olduğuna dair yazılı beyan vermelerine bağlamaktadır.


Sınıflandırma ve etiketleme bildiriminin üçüncü şahıslarca üretici ve ithalatçıların adına yapılması durumunda; bildirimi gerçekleştiren firma, bu faaliyeti yerine getirmek için resmi olarak yetkilendirilmiş olduğunu ve adlarına bildirim yapılan grup içinde yer alan üretici veya ithalatçıların bildirimden kaynaklanan tüm sorumluluğu eksiksiz olarak yerine getirecekleri yönünde taahhütte bulunduklarını gösterir evrakı düzenlemek ve muhafaza etmekle yükümlü olacak.


Ancak, AB endüstrisi ölçeğinde üretici ve ithalatçıların, bildirimle alakalı olarak tüm sorumluluğu yerine getirmeyi taahhüt ettiklerini gösteren dokümantasyon düzenleme yükümlüğü de sürecektir. CRAD bu hassas konuda oluşması muhtemel kafa karışıklıklarına karşı; yetkin ve uzman ekibi, sağlam teknolojik altyapısıyla her türlü danışmanlık faaliyetiyle endüstrimizin hizmetindedir.


Firmanız ve ürünlerinize uygun mevzuat çözümlerimiz ve eğitimlerimiz ile her zaman destek için yanınızdayız.
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ