BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2013 AĞUSTOS AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

TÜRKİYE; KİMYASAL MADDELER İLE İLGİLİ MEVZUATLARININ A.B. İLE UYUMLAŞTIRILMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’ne ulusal sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliğini A.B. CLP yönetmeliğine uyumlaştırmak üzere hazırladığı taslak yönetmeliğe dair bildirimde bulunmuştur.


Uzun bir süredir taslak çalışmaları tamamlanmış olan ve resmi olarak yayımlanması beklenen A.B. Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama Yönetmeliği 1272/2008 EC (CLP)’nin Türkiye mevzuatına uyumlaştırılması konusunda Dünya Ticaret Örgütü konsültasyonuna açılması ile bir adım daha atılmış oldu.


12 Temmuz 2013 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) web sitesinde duyurulan taslak mevzuat bildirimi, bu bildirimden itibaren 60 gün boyunca tarafların yorumlarına açılmış olup 12 Eylül 2013 tarihine kadar konuya dair paydaşların yorumları beklenecektir. Bu süreyi takiben, 2013 yılı son çeyreğinde resmi gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen SEA ( Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği)’nin kritik tarihleri aşağıda bilginize sunulmuştur.


A.B. CLP mevzuatının uyarlaması olan bu mevzuatta uyumlaştırıldığı mevzuata göre bazı farklar bulunmakta olduğuna da dikkat çekmekte fayda var. Bu farklılıklardan bir bölümü bazı Bor minerali bazlı ürünlere dair Türkiye’nin A.B.’nin bu ürünler için kabul ettiği üreme toksik sınıflandırmasına yaptığı, bilimsel verilere dayalı haklı itirazlar kapsamında, bu maddelere dair farklı bir sınıflandırmaya gitmesi sonucunda bu maddelerin Türk SEA yönetmeliğinde üreme toksik olarak sınıflandırılmamış olması. Bunun yanı sıra aşağıda detayları verildiği üzere mevzuatın madde ve karışımlara uygulandığı tarihlerin CLP mevzuatına göre farklı olması ve geçiş süreçlerinin A.B.’ye kıyasla oldukça kısa olduğu da dikkat çeken hususlardır.


Mevzuatın getireceği yükümlülüklerden biri de; 1 Ocak 2015 tarihinden önce piyasada üretim veya ithalat yolu ile bulunan maddelerin, her hangi bir tonaj alt sınırı olmaksızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sınıflandırma ve Etiketleme envanterine bildirimi olacaktır. 1 Ocak 2014 tarihi ile başlayacak olan bildirim süresi 1 yıl olup piyasada bulunan ürünler için 1 Ocak 2015 tarihinde sona erecektir. Bu bildirimlerin, mevcut Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde, bir ek fonksiyon olarak açılacak bilişim sistemi üzerinden on-line olarak yapılması beklenmektedir.


A.B. CLP mevzuatının uyumlaştırılması sürecinde akıllarda karışıklığa neden olan ‘’ Tek Temsilci C& L Bildirimi yapabilir mi? ‘’ sorusunun yarattığı belirsizliğe mahal vermemek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevzuat metninde bu hususa değinerek, İthal edilen ürünler için ithalatçıları kapsamak üzere Türkiye’de yerleşik temsilciler aracılığı ile bildirim yapılabileceğini belirtmiştir.


Kritik Tarihler;

*Sınıflandırma ve Etiketleme envanterine bildirim : 1 Ocak 2014 – 1 Ocak 2015
*Eski (SAE) yönetmeliğin yürürlükten kalkışı : 1 Haziran 2016
*Maddelerin SEA’ya göre Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için son tarih: 1 Ocak 2015
*Karışımların SEA’ya göre Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için son tarih: 1 Haziran 2016  

İlgili doküman için tıklayınız.


ECHA BİYOSİDAL ÜRÜNLERE İLİŞKİN İKİ YENİ REHBER DOKÜMAN YAYIMLADI.


Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) biyosidal ürünler için bilgi gerekliliklerine ve aktif madde tedarikçilerine ilişkin Rehber Dokümanlar yayımladı.


ECHA tarafından yayımlanan bu iki yeni Rehber Doküman 528/2012 EC A.B. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin yürürlüğe gireceği 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.


Biyosidal ürünler için bilgi gereklilikleri hakkında yayınlanan bu rehberin amacı, A.B. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’ne (BPR) göre biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması veya aktif madde başvurusu sırasında çalışma verilerine ve sunulan diğer verilere detaylı ve pratik bir yönlendirme sağlamaktır.


Yayımlanan bu Rehber Doküman, önceki mevzuat olan 98/8 EC Biyosidal Ürünler Direktifi (BPD) kapsamındaki veri gereklilikleri üzerine hazırlanan Rehberlik için teknik notlardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte; kullanıcıların BPR kapsamında gerekli olan bilginin BPD kapsamındaki gerekli bilgiden farklı olduğunu bilmeleri gereklidir.


Önceki Biyosidal Ürünler Direktifi (BPD) ile BPR kapsamında yayımlanan yeni Rehberin bazı temel farklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

* Rehber Dokümanın, yürürlükte olan diğer yasal çerçeveler (örneğin; CLP, REACH ve Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği) ile uyumlu olması.

* Müracaat sahiplerini bilgilendirme ve uyumluluk talepleri hakkında müracaat sahiplerine yardımcı olma zorunluluğundaki Üye Ülkeler ile bilgi gerekliliklerine uyarlamaların kabul edilmesinde daha resmi ve sistematik bir yaklaşım içermesi.


Mevcut Rehber Doküman sadece kimyasal aktif maddeler ve kimyasal biyosidal ürünler (yani BPR, Ek II ve III Başlık 1’i kapsayan) için bilgi gerekliliklerini kapsar. Biyosidal ürünlere ilişkin maddeler için bilgi gereklilikleri rehberi, mikroorganizma rehberi ve nanomateryaller için rehber ilerleyen zamanlarda hazır olacaktır.


Aktif madde tedarikçilerine ait Rehber, A.B. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) Madde 95 kapsamında şirketler için bazı yükümlülükleri açıklar. Bu Rehber, Madde 95 kapsamında sunulmak zorunda olan ruhsatlandırma sonuçlarına ilişkin gerekli bilgiyi ECHA’ ya ibraz etmekle yükümlü kişilere rehberlik sağlar.


İlgili haberin orjinali için tıklayınız.


BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ A.B. KURALLARI YANILTICI BİLGİLERLE MÜCADELE EDİYOR VE A.B. PAZARINA DAHA GÜVENLİ KOZMETİK ÜRÜNLER SUNUYOR.


Bugünden itibaren, A.B. içinde üretilen veya diğer ülkelerden ithal edilerek mağaza raflarındaki yerlerini alan kozmetik ürünler, tüketiciler için iyileştirilmiş güvenlik standartları ile daha iyi ve güvenilir bilgi sağlayan Kozmetik Yönetmeliğine tamamen uyumlu olmalıdır.


Kozmetik ürünler sadece makyaj malzemeleri, parfümler ve tıraş losyonlarını kapsamaz; bunlardan başka güneş kremi, diş macunu ve temizleyici ürünler gibi günlük gerekliliği bulunan ve tüketicilerin sağlığı için çok önemli olan ürünleri de kapsar.


Ürünlere daha fazla güven duyulması tüketicilere olduğu kadar üreticilere de yarar sağlar. Kozmetik sektörü, sektördeki birçok dünya lideri firma ve 4000’in üzerindeki kozmetik üreticisiyle birlikte küreselleşen ekonomide A.B. için geniş bir alandır. Sektör doğrudan ya da dolaylı olarak 1,5 milyon iş imkanı sağlar.


2009 yılında kabul edilen Kozmetik Yönetmeliği, yeni kurallara uyum sağlamak için bir geçiş dönemini takiben 11 Temmuz 2013’te yürürlüğe girmiştir. 2009 yılında Konsey ve Parlamento tarafından kabul edilen Kozmetik Yönetmeliği ile getirilen en önemli değişiklikler şunlardır:


Kozmetik ürünler için iyileştirilmiş güvenlik gereklilikleri: Bugünden itibaren üreticilerin artık piyasaya bir ürün sunmadan önce ürün güvenliği raporunun hazırlanması sırasında bazı özel gereklilikleri takip etmeleri gerekir.


Sorumlu kişi kavramının tanıtımı: Avrupa Birliği çerçevesinde, sadece ’sorumlu kişi’ olarak bir tüzel veya gerçek kişinin atandığı ürünler piyasaya sürülebilir. Yeni kozmetik yönetmeliği, sorumlu kişi kimliğinin kesin tanımına imkan verir ve gerekliliklerini ana hatlarıyla net olarak belirtir. Sorumlu kişi, olası bir denetim durumunda ürünün güvenlik değerlendirmesini içeren ürün bilgi dosyasını bulundurmalıdır.


A.B. tarafından piyasaya sürülen tüm kozmetik ürünlerin merkezi bildirimi: Üreticinin bir kereye mahsus olarak ürün bildirimi yapması gerekir - A.B. Kozmetik Ürün Bildirim Portalı (CPNP). Portalda kayıtlı bilgi, olası kazalar durumunda ulusal Anti-Zehir Merkezi çalışanlarının saniyeler içinde ürünlerin bileşimine erişmesini ve yetkili makamların piyasa gözetimi yapması amacıyla, A.B. pazarına arz edilen tüm kozmetik ürünlerin bilgisine kolaylıkla ulaşmasını sağlayacaktır.


İstenmeyen ciddi etkilerin raporlamasının tanıtımı: Sorumlu kişinin istenmeyen ciddi etkileri yetkili ulusal makamlara bildirme zorunluluğu olacaktır. Yetkili makamlar ayrıca kullanıcılar ve sağlık uzmanlarından gelen bilgileri toplama ve diğer A.B. Üyesi Devletlerle bu bilgileri paylaşma yükümlülüğünde olacaktır.


Kozmetik ürünlerde nanomalzemelerin kullanımı için yeni kurallar: Nanomalzeme içeren renklendiriciler, koruyucular ve UV-filtreleri açıkça ruhsatlandırılmalıdır. Kozmetik Yönetmeliği ile sınırlandırılmayan nanomalzeme içeren diğer ürünler, eğer komisyonun ürün konusunda endişeleri varsa A.B. düzeyinde tam bir güvenlik değerlendirilmesine tabi olacaktır. Nanomaddenin adından sonra parantez içinde 'nano' ibaresi içindekiler listesinde etiketlenmelidir; örneğin ‘’titanyumdioksit (nano)’’ şeklinde olmalıdır.


Ek olarak, bugün kabul edilen yeni bir Komisyon Yönetmeliği kozmetik ürünlerin iddiaları için ortak bir kriter belirler. Ürünlerine bir iddia, örneğin ‘’ 48 saat etkili’’ gibi bir ifade koymak isteyen üreticiler altı ortak kriteri takip etmek zorunluluğunda olacaktır. Bunlar; yasal uyumluluk, doğruluk, kanıtlayıcı veri, dürüstlük, adalet ve bilinçli karar verme şeklindedir. Ulusal Yetkili Makamların böylece, ürünler için iddia edilen bu ifadeleri kontrol etmesi mümkün olacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ