BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2013 KASIM AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

HÜKÜMLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AŞAĞIDAKİ YÖNETMELİKLER 31 EKİM 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEKTİR.

3/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.


31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deterjanlar Ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ ile birlikte denetimler, artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.


Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler hakkındaki tebliğde, daha önceki tebliğdeki usuller ile benzer olarak, imalatçılar, deterjanların veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, tebliğde belirtilen şartlara uygun olmasından sorumlu olacak ve imalatçılar, ürünü piyasaya arz etmeden önce bir defaya mahsus olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirecektir. Uygun şekilde bildirimi yapılmayan deterjanlar, piyasaya arz edilemeyecektir.


Deterjanların ambalajları üzerinde yer alan uyarı cümleleri, yeni tebliğ kapsamında yazılmaya devam edecek ve orijinal ambalajı
dışında veya açıkta deterjan satışı yapılamayacaktır. Deterjanlarda kullanılacak fosfat oranı hakkında bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu oran P2O5 cinsinden en fazla yüzde 30, STPP cinsinden en fazla yüzde 52 olmaya devam edecektir.


20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.


31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esasları hakkındaki tebliğ ile birlikte denetimler artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.


Yeni yayımlanan tebliğde, daha önce uygulanan tebliğde yer alan usuller ile benzer olarak kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünü olarak kullanılan müstahzar ve maddeler, Bakanlığa bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemeyecek ve orijinal ambalajı haricinde kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin satışı yapılamayacaktır. Bildirimde bulunmak isteyen bildirim sahipleri bir sefere mahsus olmak üzere, Bildirim Formunu ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket örneklerini ve

26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ürünlere ait güvenlik bilgi formlarını elektronik ortamda (PDF/resim) hazırlayarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunmak zorundadır.


Bu tebliğ ile birlikte, artık tüketiciye sunulan ev kullanımına yönelik temizlik ürünlerinin içeriğinde bulunan nitrik asit oranı yüzde 20’yi geçmeyecektir.


Yeni tebliğ yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Üretim Yeri Uygunluk Raporu sayılacaktır.


4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.


31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ ile birlikte denetimler artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.


Tebliğ, Biyosidal Ürünler yönetmeliği kapsamına giren yüzme havuzu suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan ürünler haricinde kalan, pH ayarlanması, çöktürücü, topaklayıcı, parlatıcı, berraklaştırıcı ve teknolojik gelişmelere göre havuz suyunda yardımcı kimyasal madde amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin üreticilerini kapsamaktadır.


Yeni yayımlanan tebliğde, daha önceki tebliğ ile benzer olarak havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemeyecek, havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin havuz kullanıcıları ve çalışanları için risk oluşturmaması, dezenfeksiyonu engellememesi, filtrasyon öncesi kullanılması, havuzdaki malzemelere zarar vermemesi ve toksik etki göstermemesi koşuluyla kullanımına izin verilecek ve etiketlerde, daha önce yer aldığı gibi uyarı cümlecikleri yazılmaya devam edecektir.


Yeni tebliğ yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Üretim Yeri Uygunluk Raporu sayılacaktır.


15/12/2009 tarihli ve 27433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi Denetimine ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.


31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına dair tebliğ ile birlikte denetimler artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.


Yeni yayımlanan tebliğ, ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin üreticilerini kapsamaktadır. Daha önceki tebliğde olduğu gibi, bu ürünlerin üreticileri, bir sefere mahsus olmak üzere, Bildirim Formunu doldurarak ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket örneklerini ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ürünlere ait güvenlik bilgi formlarını elektronik ortamda (PDF/resim) hazırlayarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunmak zorundadır.


Yeni tebliğ yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Üretim Yeri Uygunluk Raporu sayılacaktır ve belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılamayacaktır.


* Bu Tebliğlerin tamamı, yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. 31/10/2013 tarihi öncesinde Sağlık Bakanlığı ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan iş ve tesis edilen işlemler ve izinler geçerliliğini koruyacaktır. 

 

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5 Kasım 2013 tarihli 28812 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.


Yönetmelikte yapılan değişikliklere göre; Yönetmelik hükümlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yürütüldüğüne dair ilgili düzenleme yapılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili madde ve betleri de yönetmeliğin hazırlanmasında dayanak olarak eklenmiştir.


Buna ek olarak, yönetmeliğin, atık yönetimi ile ilgili ilkelerin detaylarının verildiği 5. maddesine yeni bir bent eklenmiş; atık taşıma formları ve taşıyıcı firmalar hakkında yönetmeliğin 7. maddesinin ilgili bentlerinde değişiklikler yapılmış; yönetmeliğin üçüncü bölümündeki Taşıma İle İlgili Hükümlere ait tüm maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.


5 Kasım 2013 tarihli 28812 sayılı resmi gazetede ayrıca Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.


İlgili Yönetmelik için tıklayınız.

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılırarak yerine, 24.10.2013 Tarihli, Resmi Gazete Sayısı: 28801 olan yönetmelik yayınlanmıştır ve bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Bu yönetmelik, Avrupa Yönetmeliği ADR’ye uyum konusunda, bir çok değişiklik ve zorunlulukları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir:

* Faaliyet belgesi alma zorunluluğu.
* Taşıt uygunluk belgesi ve izin alma zorunluluğu
* Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulundurulması gerekli olan belgeler


Bunlarla birlikte;
İdari para cezası uygulanması ve diğer yaptırımlarda bu yönetmelikte geçen diğer önemli hususlardır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdamı veya hizmet alınması zorunluluğu;


Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.
Bu madeye aykırı hareket ederek, tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırmayan işletmelere bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.


Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 1/9/2014 tarihine kadar aranmaz.


Ayrıca, Yetki belgesi sahipleri tehlikeli madde taşıyan taşıtlarına, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır.


İlgili Yönetmelik için tıklayınız.


UYUMLAŞTIRILMIŞ SINIFLANDIRMA VE ETİKETLEME AMAÇLANAN MADDELER LİSTESİNE BİR YENİ MADDE EKLENDİ : isobutyl methacrylate

REACH kapsamında Ek XV dosyası hazırlamak olarak tabir edilen, maddeler hakkında Üye Ülke Yetkili Makamları (MSCAs) veya Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), tarafında Harmonize bir Sınıflandırma ve Etiketleme veya kısıtlama önermek ya da yüksek derecede endişe veren eden maddelerin tanımlamak olarak ifade edebileceğimiz maddelere dair listeye isobutyl methacrylate adlı madde eklenmiştir.


İlgili listenin amacı, maddeyle ilgili tarafların, otoritenin niyetinden vakitlice haberdar olmasını sağlamak ve böylece tarafların bu aşamaya zamanında hazırlanmasına imkan tanımaktır. Bunun yanı sıra, bu liste, Ek XV dosyaları hazırlanma aşamasında Üye Devletler arasında işbirliğini teşvik ederek belirli bir madde ile ilgili dosya hakkında geçmişte bir çalışma olup olmadığını kontrol etmek sureti ile yapılacak işlemlerin tekrarlanmasını önlemeyi amaçlar.


Amaçlanan liste 3 aşamaya ayrılmaktadır:

1) Üye Ülkeler ve/veya Komisyonun aktif planlarının güncel listesi,
2) (Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC), Uyumlaştırılmış Sınıflandırma&Etiketleme (C&L), Kısıtlamalar) kapsamında karar aşamasında olunan maddeler listesi,
3) Üye Devlet veya ECHA tarafından değerlendirildikten sonra listeden geri çekilen maddeler listesi,


Listeye ulaşmak ve hakkında daha detaylı bilgi edinmek için uzmanlarımız ile görüşebilir veya ECHA Web sitesi için tıklayabilirsiniz.


ECHA, DEHP VE DBP İÇİN YAPILAN İZİN BAŞVURULARINA DAİR 8 HAFTALIK HALK MÜZAKERESİ BAŞLATTI.

Genellikle plastiklerin esnekliğini arttırmak için kullanılan DEHP (Bis(2-Etilheksil) Ftalat) ve DBP (Dibütilftalat) maddelerinin izin başvurularının yapıldığı alanlar ECHA’nın web sitesinde kamunun bilgisine açılmış olup, ilgili tarafların bu kullanım alanlarına dair sunabilecekleri alternatifleri ECHA’ya iletmeleri beklenmektedir. Daha verimli ve şeffaf bir süreç için sunulan bilgiler ve yorumlar ECHA web sitesinde düzenli olarak yayımlanacaktır.


Sunulan alternatif bilgiler ve yorumlar Risk Değerlendirme Komitesi (RAC) ve Sosyo-Ekonomik Analizi (SEAC) için ECHA komiteleri tarafından incelenecek ve iki komitenin değerlendirmesini temel alarak Avrupa Komisyonu, kullanım alanları için yapılan başvuruları onaylayıp onaylamayacağına dair bir karar alacaktır.


Maddelerin tanıtımı, maruziyet senaryoları, başvuru yapanlar tarafından tanımlanan muhtemel alternatifler ile birlikte sosyo ekonomik ve diğer temel bilgiler hakkında daha fazla bilgil ve ECHA web sayfasndan ulaşmak için tıklayınız.


2014-2016 DÖNEMİNE DAİR CoRAP (COMMUNITY ROLLING ACTION PLAN) TASLAĞI YAYIMLANDI.

‘’The Community Rolling Action Plan’’ (CoRAP), AB içerisinde belirlenen bir zaman dilimi içerisinde değerlendirilecek maddelerin belirlendiği bir hareket planıdır. ECHA, her sonbaharda yayınladığı ilerleme hareket taslakları ile üye ülkelerin ve ECHA üye yönetim komitesinin görüşlerini alır. ECHA’nın web sayfasında yayınlanan taslak ile madde değerlendirme süreçleri ile ilgili paydaşların bilgilendirilmesi ve kayıtçılar ile üye otoritelerin iletişimlerinin arttırılması amaçlanmaktadır.


4 Kasım 2013 tarihli en son yayınlanan rapor, CoRAP 2013 – 2015 taslak planın yıllık güncellemesi ve takip eden yıllardaki 2014-2016 CoRAP taslak planı kapsamaktadır. Taslakta, insan sağlığına veya çevreye karşı risk oluşturması konusunda şüphe duyulan maddeler bulunmaktadır. Bu plan 1907/2006 EC nolu REACH mevzuatının (44'ten 48'e kadar maddeleri) kapsamında maddelerin değerlendirilmesi, maddelere ait potansiyel risklerinin açıklanması planlanmaktadır. Taslak, AB üyesi ülkelere 125 adet maddenin değerlendirme sürecine girmesini önermektedir. Önerilen maddelerden 56’sı yeni olup, 69 tanesi ise 20 Mart 2013’te güncellemesi yayınlanan CoRAP’ta bulunmaktadır.


Pek çok durumda, hareket planı öncelikle yaygın kullanıma sahip, ve/veya nihai tüketici kullanımına tabi olan ve kalıcılık, biyobirikim ve toksik, endokrin sistemde bozukluğa neden olan, kanserojenik, mutajenik ve üreme toksik zararlılıklara sahip olan maddeler ile ilgilenmektedir.

İlgili doküman için tıklayınız.


İŞYERLERİNDE KİMYASALLARIN GÜVENLİ KULLANIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIR!!

Kimyasal maddelerin meydana getirebileceği tehlikeleri, kazaları, çevre ve insana vereceği zararları, en aza indirmek için, güvenli bir şekilde üretilmesi, kullanılması, taşınması ve bertaraf edilmesi gerekmektedir. REACH, CLP ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gibi yönetmelikler bu güvenliği sağlamak için gerekli verileri derlemeyi amaçlayan mevzuatlardır. Derlenen verilerin üretici, tedarikçi ve kullanıcıya kimyasal ürünleri güvenli kullanabilmek için yardımcı olması amaçlanmaktadır. Bu veriler ile Güvenlik Bilgi Formları, (GBF/SDS/MSDS ) sınıflandırma ve etiketleme sistemleri daha güncel ve bilimsel verilere dayanmakta ve bunları kullanıcıların bilgisine sunmaktadır.


Risk yönetimi tedbirlerini ortaya koymak ve işyerinde emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla, AB üyesi olmayan ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkelerde uygulanan bu sistemler sayesinde:

* Kimyasalların tehlikeleri, riskleri ve bu riskleri kontrol etmek için uygulanabilecek tedbirler hakkında yeni bilgiler edinilmekte,

* Tedarikçiler ve kullanıcılar arasında iletişim geliştirilmekte ve yetersiz bilgiden doğabilecek sorunlar önlenmekte,

* Yüksek önem arz eden maddelerin denetimleri artmakta veya bu maddelerin kullanımına kısıtlama getirilmek ya da daha güvenli olan alternatifleriyle değiştirilmesi sağlanmaktadır.


Kimyasalların güvenli kullanımı hakkında daha fazla bilgi için CRAD ekibi ile temas edebilir ve sizlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmesi için neler yapabileceğimizi öğrenebilirsiniz

İLETİŞİM BİLGİLERİ