BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2013 ARALIK AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

A.B. CLP YÖNETMELİĞİNİN TÜRKİYE UYUMLAŞTIRMASI OLAN MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 11.12.2013 TARİHİNDE YAYIMLANMIŞTIR.
Yurdumuz kimyasal sınıflandırma ve etiketleme kriterlerini A.B.’nin 1272/2008 EC Sayılı CLP yönetmeliği ile uyumlaştırılması ve Birleşmiş Milletlerin GHS sistemine geçişin ilk adımı olarak sayabileceğimiz bu yönetmelik, 11 Aralık 2013 tarihinde 28848 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kısa ad olarak SEA Yönetmeliği olarak adlandırabileceğimiz Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği, madde ve karışımlar için uygulanacak yeni sınıflandırma prensipleri için A.B. CLP Mevzuatında da olduğu gibi, yükümlülüklerinin yürürlüğe girmesi için geçiş dönemlerine sahiptir. Bu yönetmelik, bu alandaki mevcut yönetmelik olan 26 Aralık 2008 /27092 Mükerrer sayılı Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Yönetmeliğini 1 Haziran 2016 tarihi itibariyle, tamamen yürürlükten kaldıracaktır.


Bu mevzuat kapsamında, kimyasal üreticileri ve ithalatçılarının yükümlülüklerini kısaca şöyle sıralayabiliriz;
* Türk Sınıflandırma ve Etiketleme envanterine bildirimde bulunmak. Bu bildirim dönemi
1 Haziran 2014 tarihi ile başlayacak olup 1 Haziran 2015 tarihinden önce kendi başlarına ya da bir karışım içinde piyasaya arz edilen maddeler için 1 Haziran 2015 itibariyle sona erecektir.


* 1 Haziran 2015 tarihinden sonra kendi başlarına ya da bir karışım içinde piyasaya arz edilen maddelerin, ithalat veya üretim tarihinin ilk gününden itibaren bir ay içinde Sınıflandırma ve Etiketleme envanterine bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.
* Yeni yönetmeliğe göre Sınıflandırma & Etiketleme; maddeler için 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren, karışımlar için ise 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecektir.


* Piyasaya yukarıdaki tarihlerden önce sürülmüş olan ürünlerin yeniden etiketlenmesine mahal vermemek adına, piyasadaki ürünler için yukarıdaki yükümlülük tarihlerinden itibaren iki yıllık bir geçiş dönemi uygulanacaktır.


Birçok ithalatçımızın, ithal ettikleri kimyasal ürünlere dair bildirim yapma yükümlülüğünde bulundukları bilgileri tedarikçilerinden edinme konusunda dile getirdikleri endişe ilgili yetkili otorite olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca dikkate alınması ile; ithal edilen kimyasallar için Yurt dışı firmaların Türkiye’de atayacakları Yasal Temsilcileri vasıtası ile İthalatçılar adına bildirimde bulunması imkanı sağlanmıştır.


Kurulduğu günden günümüze değin Türk Kimya Endüstrisine İç ve Dış Mevzuat Uyumu konusunda destek olmayı görev bilen CRAD Ekibi olarak, SEA Yönetmeliği uyumu için de siz endüstrinin hizmetindedir.


SEA Yönetmeliği kapsamındaki uyum yükümlülükleriniz için;

* Ürünlerinizin SEA’ya uygun sınıflandırılması,
*Ürünlerinizin SEA’ya uygun etiketlenmesi,
* Güvenlik Bilgi Formu (GBF/ (M)SDS )' lerinizin SEA’ya uygun hazırlanması,
* Sınıflandırma & Etiketleme envanterine bildirim yapılması,
*Ve tedarikçileriniz tarafından atanmış temsilci olarak adınıza bildirimlerin yapılması gibi hizmetlerimizle yanınızda olduğumuz ifade etmekten memnuniyet duyarız.

İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız.


ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

Hükümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik, 21 Kasım 2013 tarihli 28828 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.


Bu yönetmelik ile, çevre görevlileri, yönetim birimleri ve danışmanlık firmaları nitelikleri, belgelendirme, eğitim, sınav, yükümlülükler, belge sürelerinin uzatılması gibi konularda güncellemeler ve bazı yeni uygulamalar söz konusu olmaktadır.


Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre görevlisi belgesi alanların belgeleri, yönetmelikte belirtilen koşulların sağlanması halinde uzatılacaktır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre yönetim birimi onaylanmış işletmeler veya çevre danışmanlık belgesi almış firmalar, yönetmelikte belirtilen şartları, yönetim yayım tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde karşılamak zorundadırlar.

1 Ocak 2014 tarihi itibari ile yönetmelik hükümleri yürürlüğe girecektir.


İlgili Yönetmelik için
tıklayınız.


ECHA, 20 ARALIK 2013’E KADAR EŞYA İÇİNDEKİ MADDELERİN (SiA) BİLDİRİMLERİ İÇİN HATIRLATMADA BULUNDU.

Haziran 2013’te Aday Liste’ye eklenen Eşya içindeki 6 maddenin bildirimlerinin son tarihi yaklaşıyor.


REACH yönetmeliği Madde 7’ye göre bildirim yükümlülüğü şartlarını karşılayan maddelerin, ithalatçı ve üreticiler tarafından bildirimleri yapılmalıdır. Bildirimler, IUCLID kullanılarak özel hazırlanmış web formu veya REACH-IT aracılığıyla kolaylıkla sunulabilir. Bildirim, bildirim yükümlülüğü için gerekli koşulları sağlayan ve Aday Liste’de yer alan maddeleri içeren tüm eşyalar için zorunludur.


İlgili haber sitesi için tıklayınız.


BİYOSİDAL ÜRÜNLER KOMİTESİ, ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURUYOR.

Biyosidal Ürünler Komitesi, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında görüşlerin hazırlanmasını desteklemek ve risk değerlendirmesi uyumuna katkıda bulunmak amacıyla altı çalışma grubu oluşturmuştur.


Bu çalışma gruplarının dört tanesi kalıcı olup şu konular üzerinde çalışmaktadır:
* Etkinlik
* Analitik Yöntemler ve Fiziko-Kimyasal Özellikler
* İnsan Sağlığı
* Çevre


Biyosidal Ürünler Komitesi Çalışma Grupları, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında bilimsel ve teknik değerlendirmeler yapmakta ve ilgili diğer bilimsel ve teknik soruları değerlendirmektedir. Dört kalıcı Çalışma Grubuna ek olarak kurulan, aşağıdaki iki geçici Çalışma Grubu da Biyosidal Ürünler Komitesi’ni desteklemektedir:
* İnsan Maruziyeti
* Gıdalara Atık Transferinin Değerlendirilmesi


Çalışma Grupları Ocak 2014’te çalışmalarına başlayacaktır. Çalışma Grupları yılda beş defaya kadar Helsinki'de bir araya gelecek veya elektronik ortamda faaliyetlerini sürdürecektir.


İlgili web site haberi için tıklayınız.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ